För att en faktura ska kunna slutsigneras och sedan gå till definitivbokning i affärssystemet måste följande uppfyllas:

  • Fakturan måste vara konterad till 100 %
  • Fakturan måste vara radsignerad till 100% av behörig roll i Palette. Kontrollera under Administration > Register > Bolag och parametern Regel vid signering av konteringsrad vilken nivå på behörighet rollen måste ha för att få signera konteringsraden.   • Fakturans totala belopp måste vara signerad av en roll med attestbelopp som täcker fakturans belopp. Kontrollera under Admininstration > Register > Bolag och parametern Krav på signering av fakturans totalbelopp om ert bolag kräver att någon roll signerar hela fakturans belopp. För att en faktura ska kunna slutsigneras och sedan gå till definitivbokning i affärssystemet måste följande uppfyllas:

  • Fakturan måste vara konterad till 100 %
  • Fakturan måste vara radsignerad till 100% av behörig roll i Palette. Kontrollera under Administration > Register > Bolag och parametern Regel vid signering av konteringsrad vilken nivå på behörighet rollen måste ha för att få signera konteringsraden. 

The invoice can not be sent for recording since the invoice total amount or accounting lines are not yet signed.


In the parameter Rule for signing account posting line under Administration > Register > Company it is specified what level of control your company is set up to use.


Depending on this setting, check if the invoice's account posting lines are signed. All lines must have a value in the column Signed or all account posting lines must automatically have been checked by Palette in the column Sign for each line.With the parameter Requirement for signing invoice's total amount under Administration > Register > Company, you setup if the company requires that a role with sufficiently high authorization amount signs an invoice. If this parameter is not used, the authorization is done on the account posting rows only, which means several users can authorize different amounts on the invoice, and send it to final booking without having past a role with an authorization amount big enough to sign the total amount on the invoice.


If you need to change a role's permission, this is done under Administration > General Information > Role or under Administration > General Information > Permissions.